Dữ liệu có thúc đẩy chiến lược thiết kế nơi làm việc của công ty bạn không?

Cách các quyết định dựa trên dữ liệu có thể cải thiện sự hài lòng và năng suất của nhân viên