Theo dõi nhà lãnh đạo: Quản lý bằng cách đi bộ xung quanh

Thông thường, các tổ chức thấy mình ở trong tình trạng khó khăn sau: Một sứ mệnh đã được thực hiện và các hành vi mong muốn đã được xác định và thống nhất, tuy nhiên vẫn còn sự mất kết nối giữa lãnh đạo và nhân viên.