Làm thế nào 'Don't Mess With Texas' trở thành một chiến lược truyền thông xã hội

Trong một tiểu bang nổi tiếng với niềm tự hào về địa điểm, di sản và tính xác thực là yếu tố then chốt.