PPP không còn tiền. Đây là kế hoạch B

Đối với một số doanh nghiệp, Chương trình cho vay Main Street mới của Cục Dự trữ Liên bang có thể là một cơ hội khác để có được tiền mặt cần thiết ngay bây giờ.