Tiểu sử Anne Snyder Brooks

Anne Snyder Brooks là một nhà văn, tác giả và trợ lý nghiên cứu nổi tiếng đến từ Mỹ. Chồng cô ấy là David có giá trị tài sản ròng là 20 triệu đô la ...