Cách viết Phần Tài chính của Kế hoạch Kinh doanh

Một bản phác thảo chiến lược phát triển của công ty bạn là điều cần thiết đối với một kế hoạch kinh doanh, nhưng nó sẽ không hoàn chỉnh nếu không có những con số dự phòng. Dưới đây là một số lời khuyên về cách bao gồm những thứ như dự báo bán hàng, ngân sách chi phí và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Chỉ số tài chính

Điều khoản liên quan: Bảng số dư; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Báo cáo thu nhập; Tỷ suất sinh lợi trên tài sản ...